STAN OŚWIATY W POWIECIE - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa

 
Niedziela, 19 stycznia 2020
Wybierz miasto na mapie
STAN OŚWIATY W POWIECIE
Data dodania: 2006-10-06 19:11:12
Przekazujemy Państwu garść informacji o stanie oświaty na zakończenie tej kadencji. Od siebie mogę powiedzieć, że dla osób zarządzających oświatą były to trudne lata.
Wysokie wymagania narzuca narastająca konkurencja na rynku oświatowym. Dla szkół powiatowych jest to konkurencja z całym rynkiem szkół niepublicznych oraz z całym rynkiem oświatowym w otoczeniu naszego powiatu.
Taką konkurencję można wygrać tylko jakością świadczonych usług oświatowych. Tylko szkoła, która dzięki wysokiej jakości świadczonych usług będzie cieszyła się uznaniem rodziców i uczniów, może liczyć na to, że z każdym rokiem szkolnym dokona naboru do klas pierwszych w ilości pozwalającej na dalszy rozwój szkoły.
Od tego, ilu uczniów uczęszcza do szkoły, zależy wysokość dotacji, ponieważ za uczniem „idą” pieniądze. Wzrost konkurencyjności bełchatowskich szkół ponadgimnazjalnych w ostatnich latach jest widoczny.
Żeby to osiągnąć, trzeba było podjąć szereg trudnych decyzji, między innymi zlikwidować ZSP nr 5, przekazać gminie Szczerców ZSP w Szczercowie, zapewnić siedzibę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, otworzyć filię Poradni w Zelowie, zapewnić otwarcie nowych kierunków kształcenia, a w końcu zadbać odpowiedni poziom nakładów na inwestycje i remonty.
Wskaźnikiem jakości kształcenia w naszych szkołach są nowe matury, które wykazały, że ich poziom jest wyższy niż średnia w całym województwie łódzkim. Najlepiej o wzroście konkurencyjności naszych szkół świadczy coraz większa liczba absolwentów gimnazjów spoza naszego powiatu, ubiegająca się o przyjęcie do naszych szkół. Oby tak dalej!

Edward Olszewski

Oświata to ogrom zadań dla samorządu. Wydatki na nią stanowią dominującą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – 48% i dlatego te środki muszą być optymalnie wykorzystane.

Powiat Bełchatowski prowadzi 10 jednostek oświatowych. W roku szkolnym 2006/2007w szkołach ponadgimnazjalnych w 164 oddziałach uczyć się będzie 4019 uczniów i słuchaczy.
Ośrodki wychowawcze, internat i bursa szkolna otoczą opieką około 230 wychowanków. Podstawowym problemem dla Zarządu Powiatu jest wysokość subwencji oświatowej, która w 2003 roku wystarczyła na pokrycie 93,9% wydatków bieżących, w 2004 roku na pokrycie 96,8% wydatków bieżących, a w 2005 roku tylko na 91,9% wydatków.
Pozostała kwota dofinansowana była z dochodów własnych, a także z kredytów i pożyczek. Na zakupy inwestycyjne i inwestycje w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano:

- w 2003 roku - 1.722.883 zł
- w 2004 roku - 1.821.005 zł
- w 2005 roku – 214.154,96 zł i 214.703 zł ze środków PFOŚiGW przeznaczono na częściową termorenowację docieplenie ścian budynku ZSP Nr 3 w Bełchatowie
- w roku 2006 zaplanowana kwota środków na wydatki majątkowe wynosi 1.
.513.443 zł


Na remonty bieżące realizowane przez Wydział Inwestycji wydatkowano:
- w 2003 roku - 32.360,30 zł
- w 2004 roku – 82.114,02 zł
- w 2005 roku – 104.789,76 zł


Stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych na dzień 30 września 2005 roku wynosił 454 etaty nauczycielskie z czego 131 to nauczyciele dyplomowani.
Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje czego dowodem może być wzrost wskaźnika nauczycieli dyplomowanych, który wzrósł z 15,7% w roku szkolnym 2003/2004 do 28,9% w roku szkolnym 2005/2006.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski w 2005 r. było wyższe od ustawowego średniego wynagrodzenia gwarantowanego zapisami Karty Nauczyciela o 3 do10%.
W Powiecie Bełchatowskim systematycznie wzrasta wskaźnik młodzieży uczącej się w szkołach kończących się maturą i osiągnął w minionym roku szkolnym poziom 82,44%.
W roku 2003 uległa zmianie dotychczasowa siedziba ZSP nr 5 przy ul. Pabianickiej 34 na siedzibę przy ul. Czaplinieckiej 98, co pozwoliło na skupienie szkół o zbliżonym profilu, a także efektywniejsze wykorzystanie powierzchni ZSP nr 4 i środków finansowych subwencji oświatowej.
Szkoły ponadgimnazjalne unowocześniają swoją ofertę edukacyjną.
Z tego też powodu poszukują nowych kierunków kształcenia, które cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów gimnazjów.
W bieżącym roku szkolnym dokonano naboru do kształcenia w nowych zawodach tj. technik górnictwa odkrywkowego w ZSP nr 3 w Bełchatowie, technik logistyk w ZSP nr4 w Bełchatowie i technik informatyk w ZSP w Zelowie. Od dwóch lat we współpracy z EKS SKRA dokonywany jest nabór do klasy sportowej o specjalności piłka siatkowa chłopców w ZSP nr 2 w Bełchatowie.
Większość uczniów z tej klasy przyczyniła się do zdobycia przez EKS SKRA tytułu Mistrza Polski Młodzików w 2006 roku.
Zdawalność matur według nowych zasad obowiązujących od roku szkolnego 2004/2005 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski wynosiła w 2005 roku 86,4% , a w 2006 roku 84,4%.
Najwyższy wskaźnik zdawalności osiągnęły licea ogólnokształcące i przewyższył on w 2006 roku zdawolność w szkołach tego typu na terenie kraju o 1%. Również uczniowie liceów profilowanych i techników zdali matury lepiej niż uczniowie uczęszczający do tego typu szkół na terenie kraju.
Różnica wskaźnika zdawalności wynosiła dla liceów profilowanych 6% , a dla techników 7,6%(na korzyść uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Bełchatowski.
Mając na uwadze zachęcenie wszystkich uczących się do ciągłego podnoszenia wyników w nauce w 2004 roku z inicjatywy Zarządu Powiatu wprowadzono nowe zasady przyznawania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski i studentów mających stałe zameldowanie na terenie Powiatu Bełchatowskiego.
W 2004 roku przyznano 5 stypendiów Motywacyjnych Rady Powiatu w Bełchatowie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości po 700 zl każde i 94 stypendia Motywacyjne dla studentów na łączną kwotę 27.250 zl. W 2005 roku Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu w wysokości 700 zł każde, otrzymało 8 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 102 studentów. Za wyniki osiągnięte w nauce w roku szkolnym 2005/2006 stypendia w wysokości 1000 zł każde przyznano 6 uczniom.
Od roku szkolnego 2004/2005 przyznawane są stypendia unijne dla uczniów. W pierwszym roku realizacji projektu stypendia otrzymało 464 uczniów średnio po 213 zł miesięcznie; w kolejnym roku 340 uczniów średnio po125 zł miesięcznie.
Kontynuowana jest współpraca pomiędzy Politechniką Łódzką w zakresie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Bełchatowie. Powiat Bełchatowski i samorządy gminne pokrywają koszty rzeczowe funkcjonowania zamiejscowego ośrodka poprzez udostępnienie niezbędnej ilości sal wykładowych, zgodnie z planem zajęc na dany rok akademicki. Daje to młodzieży możliwość kontynuowania edukacji bliżej miejsca zamieszkania.
Mając na uwadze znaczenie edukacji zawodowej i ustawicznej w celu wsparcia działań wykonywanych przez doradców zawodowych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie w ZSP nr 4 etatu doradcy zawodowego w ZSP nr 4 w Bełchatowie.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie prowadzi działania sprzyjające rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów. Każdego roku przyjmowany jest kalendarz turniejów i konkursów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Konkursy przedmiotowe objęte są Patronatem Starosty Bełchatowskiego. Laureatom turnieju lub konkursu szczebla powiatowego-uczniom, którzy zajęli pierwsze miejsce Starosta Bełchatowski funduje nagrodę zwaną „Nagrodą Starosty” w wysokości 250 lub 150 zł w rywalizacji indywidualnej i 1000 lub 600zł w rywalizacji zespołowej.
Szkoły, które miały największą liczbę finalistów oraz uczestników każdego konkursu i uzyskały najwyższą ilość punktów zostały wyróżnione Honorową Nagrodą Starosty w kwocie 3.000 zł.
W 2003 roku na nagrody dla uczniów – laureatów Powiatowych Konkursów Przedmiotowych przeznaczono 5.450 zł, w 2004 roku 8.300zł w 2005 roku 9.500 zł W 2006 roku oprócz laureatów Powiatowych Konkursów Przedmiotowych nagrody otrzymali również finaliści Olimpiad Przedmiotowych. Na ten cel przeznaczono ogółem 7.466 zł. Uzupełnieniem bogatej oferty edukacyjno-wychowawczej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski są zajęcia pozalekcyjne czego potwierdzeniem był duży udział jednostek oświatowych w konkursie na najciekawsze zajęcia pozalekcyjne.
Od trzech lat prowadzona jest wymiana młodzieży ponadgimnazjalnej z zaprzyjaźnionym Powiatem Berchtesgaden w ramach której odbyły się 3 wizyty polskich grup. Szkoły aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania. ZSP nr 4 wziął udział w programie Socrates Comenius, którego efektem była realizacja projektu "Moda w Europie – od historii po awangardę". Projekt realizowany przy współpracy ze szkołami z innych krajów Europy, nie tylko wypromował Powiat Bełchatowski, ale wpłynął znacząco na zacieśnienie się wspólpracy pomiędzy uczniami naszej szkoły a ich nowymi partnerami-kolegami.
Możliwość skorzystania z pomocy finansowej w ramach programów PHARE 2002 i PHARE 2003 pozwoliła wyposażyć CKP w Bełchatowie w sprzęt specjalistyczny i ZSP w Zelowie w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt dydaktyczny, dzięki czemu wzrosła atrakcyjność oferty edukacyjnej tych jednostek oraz poziom kształcenia ich wychowanków.


źródło: "Echo Powiatu Bełchatowskiego"
foto: Krzysztof Borowski


na zdjęciu: Edward Olszewski wicestarosta powiatu bełchatowskiego
Tagi:
Dodaj nowy komentarz:
Redakcja portalu info.bai.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników. Osoba zamieszczająca opinie zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa portalu info.bai.pl i jego wydawcy lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.
go to top